Algemene consumentenvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

Met Green4Solutions wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green4Solutions Advies BV, kamer van koophandel nummer 78009073, gevestigd te Gorinchem, aan de Edisonweg 30 (4207 HG). Green4Solutions adviseert en ondersteunt bij vragen over verduurzaming door middel van zonnepanelen en installeert zonne- energiesystemen.

Onder consument wordt verstaan de natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze voorwaarden wordt de consument gemakshalve met hij aangeduid ongeacht de gender van de consument.

Onder het werk wordt verstaan: het totaal van de tussen de consument en Green4Solutions overeengekomen diensten en werkzaamheden en de door Green4Solutions aan de consument geleverde materialen.

Onder zonne-energiesysteem wordt verstaan: alle onderdelen van het systeem die de opwekking van zonne-energie mogelijk maken, zoals zonnepanelen, omvormer, montagematerialen en overig materiaal.

Onder meer- en minderwerk wordt verstaan: de door de consument gewenste uitbereiding van, dan wel vermindering van het overeengekomen werk, in die mate dat het kan leiden tot verhoging dan wel vermindering van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Green4Solutions en op de tussen een consument en Green4Solutions gesloten overeenkomst betreffende het verrichten van diensten, het geven van advies of het uitvoeren van werk.

Deze algemene voorwaarden worden aan de consument ter beschikking gesteld voor het sluiten van de overeenkomst. Zij zijn te allen tijde voor de consument in te zien en worden vermeld op de website van Green4Solutions. Deze algemene voorwaarden zijn dan ook te allen tijde door de consument te raadplegen.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten (bijvoorbeeld via e-mail) wordt de tekst van deze algemene voorwaarden met de overeenkomst aangeboden en is deze tekst voor het sluiten van de overeenkomst beschikbaar. De algemene voorwaarden worden op zodanige wijze aangeboden dat zij eenvoudig zijn op te slaan op een gegevensdrager. Voor het sluiten van deze overeenkomst dient de consument van deze voorwaarden te hebben kennisgenomen.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product of diensten-voorwaarden van toepassing zijn, kan de consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden zich steeds beroepen op de voorwaarden die voor hem het meest gunstig zijn.

 

Artikel 3 – Het aanbod / de offerte/Instructies voor het onderhoud

Het aanbod van Green4Solutions tot het verrichten van diensten, het geven van advies of het uitvoeren van werk wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst van het aanbod. Het aanbod wordt schriftelijk gedaan, tenzij sprake is van een situatie waarin met bekwame spoed, maatregelen dienen te worden getroffen ter voorkoming of beperking van schade. Het aanbod omvat een omschrijving van de te leveren materialen, de uit te voeren werkzaamheden, de beoogde bestemming van het werk, de afmeting van het werk en de normale werktijden. In het aanbod wijst Green4Solutions de consument op het risico van het ontstaan van schade bij afwijkend gebruik van de in het aanbod genoemde beoogde bestemming van het werk.

De omschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te (doen) maken. Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk. Het aanbod geeft inzicht in de prijs inclusief belastingen, de eventuele kosten van aflevering, de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen onder de mededeling dat algemene voorwaarden van toepassing zullen zijn, de wijze van betaling, aflevering en de uitvoering van de overeenkomst.

De consument staat er voor in dat hij eigenaar van de onroerende zaak is, waarop het zonne-energiesysteem moet worden geĆÆnstalleerd, althans dat hij in opdracht van de eigenaar van de onroerende zaak, daartoe behoorlijk gevolmachtigd, optreedt.

Het aanbod van Green4Solutions is gebaseerd op gegevens van de consument en/of een inspectie vanwege Green4Solutions. Indien de gegevens van de consument niet juist zijn of indien de situatie na de inspectie is gewijzigd, is het aanbod niet geldig en kan hier geen beroep op worden gedaan.

De consument is er mee bekend en er zich van bewust dat een inspectie van het dak op geschiktheid voor zonnepanelen een momentopname betreft en dat omstandigheden die zich na de inspectie voordoen van invloed zijn op de vraag of daadwerkelijk sprake is van een geschikt dak, waarop de offerte gebaseerd is.

De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door Green4Solutions of in haar opdracht zijn gemaakt, blijven eigendom van Green4Solutions. Zij mogen niet zonder haar toestemming aan derden ter hand worden gesteld, gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd of benut worden. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van Green4Solutions, door de consument aan haar geretourneerd te worden. Indien de consument het aanbod niet accepteert, mag Green4Solutions uitsluitend de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod in rekening brengen, indien zij voor het doen van het aanbod de consument daar duidelijk op heeft gewezen, onder opgave van deze kosten. Alleen wanneer dit expliciet is overeengekomen gaan de tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen over op de consument. De consument is in dat geval te allen tijde een vergoeding aan Green4Solutions verschuldigd.

Indien Green4Solutions bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van opslagruimte van de consument, dient zij dit in het aanbod te vermelden en dient de consument hiervoor schriftelijk toestemming te verlenen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De aanvaarding gebeurt waar mogelijk schriftelijk via e-mail. Green4Solutions bevestigt de totstandkoming van de opdracht aan de consument via e-mail. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Green4Solutions is bevestigd, mag de consument de overeenkomst ontbinden, tenzij Green4Solutions reeds met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Green4Solutions kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst, met name indien die op afstand wordt aangegaan. Indien Green4Solutions op grond van dit onderzoek gegronde reden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren onder opgave van redenen, dan wel kan zij aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden, zoals zekerheidstelling.

Green4Solutions zal bij het product dat zij verstrekt of de dienst die zij verleent aan de consument een post- en mailadres en telefoonnummer verstrekken waar de consument met klachten terecht kan.

Green4Solutions verstrekt de consument duidelijke informatie over garanties en service op de aankoop of service ten aanzien van de overeenkomst.

 

Artikel 5 – Prijs en prijswijzigingen

De prijs die de consument moet betalen, kan na het moment van het tot stand komen van de overeenkomst niet meer worden gewijzigd, behoudens in geval van wettelijke wijzigingen van de omzetbelasting.

 

Artikel 6 – Levering en uitvoering

Green4Solutions zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de beoordeling van aanvragen van haar producten en de aanvragen voor het verlenen van diensten. Indien de bestelling van een product niet mogelijk is, of wanneer de dienst niet geleverd kan worden zal Green4Solutions de consument hierover informeren en indien mogelijk adviseren.

Green4Solutions zal het uit te voeren werk verrichtten binnen de in het aanbod vermelde normale werktijden, die gelden voor Green4Solutions, tenzij anders is overeengekomen. Green4Solutions neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.

Green4Solutions verstrekt de consument duidelijke informatie over het lossen van de materialen, zodat – voor zover het in de macht ligt van de consument – de consument ervoor kan zorgen dat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is en de materialen naast het daartoe ingezette voertuig kunnen worden gelost. Green4Solutions vermeldt dit, indien van toepassing, expliciet in haar aanbod. Tijdelijke voorzieningen worden door Green4Solutions bij het einde van het werk verwijderd. Eventuele schade voortvloeiende uit de tijdelijke voorzieningen wordt door Green4Solutions hersteld.

Green4Solutions zal de aan haar gegeven opdrachten met bekwame spoed uitvoeren. Zij spreekt daartoe levertijden af met de consument, die echter als richtlijn dienen te gelden. Indien de bestelling vertraging ondervindt of wanneer de opdracht niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd dan zal Green4Solutions dit zo spoedig mogelijk aan de consument laten weten. De consument heeft het recht om de overeenkomst in het geval deze niet of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd het recht om de overeenkomst te ontbinden. De tot dan toe gemaakte kosten kunnen door Green4Solutions worden gefactureerd.

Green4Solutions verplicht zich na aanvang van het werk de werkzaamheden zoveel mogelijk aaneensluitend te verrichtten.

 

Artikel 7 – Voorzorgen van de consument

De consument draagt er, voor zover dit in zijn macht ligt, zorg voor dat Green4Solutions het werk goed en veilig kan uitvoeren. Eventueel gebreken aan de te bewerken zaak, de ondergrond waarop gewerkt moet worden, of gevaren op de plaats van uitvoering die bij de consument bekend zijn, althans bekend behoren te zijn, behoren aan Green4Solutions voor de uitvoering van het werk te worden gemeld. Green4Solutions mag haar werkzaamheden staken, indien een gebrek of onveiligheid vermoed wordt. Green4Solutions is gerechtigd om eerst nader onderzoek in te stellen, alvorens het werk verder uit te voeren.

De consument stelt Green4Solutions in de gelegenheid de materialen af te leveren en het werk te verrichten. De consument zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de materialen (voor zover binnen zijn macht) goed bereikbaar is en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is. De consument laat toe dat Green4Solutions de nodige voorzieningen treft om (brand)veilig werken mogelijk te maken. De consument zorgt ervoor dat Green4Solutions tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens; een en ander op aanwijzing van Green4Solutions. De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument. De consument dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Green4Solutions behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit artikel ontstaat, dient de consument Green4Solutions daarvan tijdig in kennis te stellen. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden die bij de consument bekend zijn, althans behoren te zijn, dient de consument de daarmee voor Green4Solutions verband houdende schade te vergoeden. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen alsmede gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht en gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.

 

Artikel 8 – Onvoorziene omstandigheden

Wanneer zich onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de aanvang en uitvoering van het werk voordoen, doet Green4Solutions hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de consument. Indien Green4Solutions de consument niet kan bereiken, dient zij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist. Eventuele extra kosten die Green4Solutions moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de consument worden vergoed, tenzij de omstandigheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Green4Solutions komt. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, kan de consument meer- en minderwerk opdragen.

 

Artikel 9 – Meer-/minderwerk

De consument kan nadat de overeenkomst is gesloten, zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten Green4Solutions meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de overeengekomen prijs. Meer- of minderwerk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen. In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan Green4Solutions alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen. Het gemis aan een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Green4Solutions en de consument op verrekening van meer- en minderwerk onverlet, waarbij de bewijslast rust op de degene die de aanspraak maakt. Voor meer-en minderwerk dat meer bedraagt dan 10% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs is een afzonderlijke overeenkomst nodig.

 

Artikel 10 – Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk

Green4Solutions zal haar werk en diensten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitvoeren. Indien de consument desondanks meent dat Green4Solutions niet aan haar verplichtingen voldoet, dan dient hij Green4Solutions een redelijke termijn te vergunnen om alsnog de overeenkomst na te komen. De consument dient deze ingebrekestelling schriftelijk bij aangetekende mail of aangetekende post aan Green4Solutions te doen uitgaan. Green4Solutions heeft dan een termijn van tenminste 14 dagen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. De consument kan er daarbij op wijzen dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen als Green4Solutions 14 dagen na ontvangst van de sommatie in gebreke blijft met de aanvang of voortzetting van het werk. De consument is in het geval het verzuim niet wordt hersteld en de geboden termijn gezien alle omstandigheden redelijk is geweest, bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten. De consument heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de eventueel in redelijkheid gemaakte extra kosten om het werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De consument mag het bedrag aan schadevergoeding verrekenen met hetgeen hij nog aan Green4Solutions verschuldigd is.

 

Artikel 11 – BeĆ«indiging in onvoltooide staat

De consument is te allen tijde bevoegd de overeenkomst tot uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk op te zeggen. In geval van opzegging van de overeenkomst zal de consument de voor het werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor Green4Solutions uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door Green4Solutions van het reeds voltooide werk. Partijen verplichten zich over en weer ingeval van opzegging als bedoeld in dit artikel aan een gezamenlijke vaststelling van de situatie waarin het onvoltooide werk zich bevindt mee te werken.

 

Artikel 12 – Oplevering

Wanneer partijen een vaste datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op deze datum opgeleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd. Het werk is opgeleverd wanneer Green4Solutions aan de consument heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard door middel van ondertekening van de opleveringslijst. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: hetzij wanneer uiterlijk 8 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van Green4Solutions de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is, tenzij de consument binnen die periode het werk gemotiveerd afkeurt; hetzij wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan de ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

 

Artikel 13 – Uitstel en overschrijding (op)leveringsdatum

Green4Solutions heeft recht op uitstel van de opleveringsdatum indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van de consument komen. Green4Solutions zal een nieuwe opleveringsdatum aan de consument mededelen. Green4Solutions is geen schadevergoeding verschuldigd voor een latere oplevering dan overeengekomen indien dit is te wijten aan (weers)omstandigheden waar zij geen invloed op heeft.

 

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

Green4Solutions behoudt zich het eigendom voor van alle aan de consument geleverde goederen en materialen, totdat de prijs voor het werk inclusief het meerwerk geheel is voldaan, waaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes.

Het is de consument niet toegestaan om geleverde goederen en/of materialen te verpanden en/of aan derden ter beschikking te stellen, zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is.

Indien de consument niet tijdig voor betaling van de werkzaamheden en de geleverde goederen en/of materialen heeft zorggedragen, dan staat het Green4Solutions vrij een beroep te doen op het eigendomsvoorbehoud en de zaken welke haar toebehoren terug te (doen) halen van de plaats waar deze zich bevinden.

De consument geeft hierbij onherroepelijk toestemming aan Green4Solutions om de aan haar in eigendom toebehorende goederen en/of materialen op te halen en verleent toestemming om, indien daartoe noodzakelijk, het onroerend goed te betreden.

 

Artikel 15 – Garantie/Conformiteit

Green4Solutions is gerechtigd om af te wijken van de specificaties van het te leveren zonne-energiesysteem zoals overeengekomen indien de technische ontwikkelingen dit vereisen, mits Green4Solutions een gelijkwaardig, dan wel nieuwere versie van het overeengekomen systeem levert. Kleine afwijkingen van de specificaties leveren geen grond op tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Na oplevering van het werk vangt de garantietermijn op de geleverde materialen aan. Alleen gebreken welke zich gedurende deze garantie periode voordoen, behoeven door Green4Solutions kosteloos hersteld te worden. Gebreken die zich na deze periode voordoen vallen niet onder deze garantie en behoeven niet door Green4Solutions kosteloos te worden hersteld. Green4Solutions staat er voor in dat het werk die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik conform de in het aanbod genoemde beoogde bestemming, nodig zijn. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont, dient de consument Green4Solutions dat binnen twee maanden nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs kon ontdekken, schriftelijk, te melden. Gebreken die onder deze garantie vallen, zullen binnen een redelijke termijn na de melding kosteloos door Green4Solutions worden verholpen. Buiten de garantie vallen gebreken waarvan Green4Solutions aantoont dat deze haar niet kunnen worden toegerekend en/of gebreken die het gevolg zijn van gebreken aan de ondergrond en/of constructie van het onroerend goed, of onvoldoende draagkracht van de ondergrond of constructie en/ of gebreken die het gevolg zijn van het feit dat het werk niet gebruikt is conform en/of gebreken die het gevolg zijn van het feit dat het werk niet gebruikt is conform de in het aanbod genoemde beoogde bestemming van het werk en/of indien gedurende de garantietermijn door een derde en/of de consument werkzaamheden zijn verricht aan het zonne-energiesysteem. De garantie geldt evenmin als een gebrek of defect ontstaat door externe factoren zoals, maar niet uitsluitend: brand, kortsluiting, waterschade, blikseminslag, gebreken aan de reeds aanwezige elektrische installatie of meterkast, vandalisme, diefstal, schade door dieren en stormschade.

De consument moet Green4Solutions bij gebreken in de gelegenheid stellen om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen. Zolang Green4Solutions hiertoe niet in redelijkheid in de gelegenheid is gesteld is zij niet in gebreke.

De garantieverplichtingen van Green4Solutions worden opgeschort, zolang niet volledig alle verplichtingen uit de overeenkomst zijn nagekomen door de consument. Pas na volledige betaling van openstaande facturen, verbeurde rente en buitengerechtelijke kosten kan aanspraak worden gemaakt op de garantie. De garantietermijn gaat direct in, na de oplevering van het werk, of op het tijdstip waarop de oplevering geacht moet worden te hebben plaatsgevonden.

De consument dient Green4Solutions van een geconstateerd gebrek in kennis te stellen, binnen een termijn van 2 maanden, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek is ontdekt, althans binnen een termijn van 2 maanden nadat het gebrek redelijkerwijs bekend had behoren te zijn, op straffe van verval van aanspraken op garantie.

Gebreken tijdens de garantietermijn brengen geen verlenging van de garantietermijn met zich mee.

Indien voor het achterhalen van de oorzaak van een gebrek onderzoek moet plaatsvinden is Green4Solutions gerechtigd om de hiermee verband houdende onderzoekskosten in rekening te brengen.

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheidsbeperking

Green4Solutions is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Green4Solutions of aan personen in haar dienst, dan wel aan personen die door haar zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de consument zijn opgedragen, toe te rekenen is of voor haar risico komt, doch uitsluitend tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekering van Green4Solutions wordt vergoed.

Green4Solutions wijst op de gevaren van het betreden van daken bij controle van het werk. Zij waarschuwt voor het zelf betreden van het dak, gezien het gevaar voor persoonlijk letsel. Zij is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel dan wel schade anderszins. Green4Solutions is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor overige schade, door welke oorzaak dan ook. Green4Solutions is niet aansprakelijk voor schade aan het onroerend goed of anderszins ten gevolge van het feit dat de constructie of ondergrond onvoldoende sterk is voor het aangebrachte werk.

De adviezen van Green4Solutions zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vanuit haar expertise gegeven, doch op Green4Solutions rust terzake slechts een inspanningsverplichting. Green4Solutions is niet aansprakelijk voor zover zij aan haar inspanningsverplichting, alle omstandigheden in aanmerking nemende, heeft voldaan.

Green4Solutions is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een lagere opbrengst van zonne-energie dan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was voorzien. Green4Solutions is ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen van regelingen van overheidswege waardoor de aanschaf van het werk minder rendabel is dan voorzien. Green4Solutions is niet aansprakelijk voor het verlies aan zonne-energie ten gevolge van een gebrek aan het werk.

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot de dekking welke de verzekering biedt en de bedragen die in het desbetreffende geval worden uitgekeerd.

Green4Solutions is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolg schade en/of schade ten gevolge van vertragingen in de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van overmacht en/of onvoorziene omstandigheden in de ruimste zin des woords. Stakingen en verhinderingen, ook die aan de zijde van de leveranciers en/of ingeschakelde derden, zoals door ziekte of overige persoonlijke omstandigheden van Green4Solutions worden hier onder meer (en derhalve niet uitsluitend) ook onder verstaan.

 

Artikel 17 – Betaling, factuur en eigendomsvoorbehoud

De betalingstermijn voor alle werkzaamheden en diensten van Green4Solutions bedraagt 14 dagen na ontvangst van de factuur. Indien geen betaling binnen deze termijn plaats vindt zal Green4Solutions de consument aanmanen. Indien na haar aanmaning, binnen 15 dagen nog altijd geen betaling volgt, is Green4Solutions gerechtigd aanmaningskosten in rekening te brengen alsmede alle in redelijkheid te maken kosten om tot betaling van haar factuur te geraken alsmede de wettelijke rente.

De (eind)afrekening geeft een duidelijke omschrijving van de geleverde materialen c.q. uitgevoerde werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.

Green4Solutions blijft eigenaar van geleverde en/of nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Artikel 18 – Gegevensverwerking

Green4Solutions registreert en verwerkt alleen die gegevens van de consument die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk of de levering van diensten en/of het geven van adviezen. Uitsluitend die gegevens die binnen haar opdracht passen en noodzakelijk zijn worden geregistreerd. De consument heeft ten alle tijde recht op inzage in deze gegevens en mag deze laten verwijderen. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor service en controle doeleinden nodig is.

 

Artikel 19 – Klachten en geschillen

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Green4Solutions.

Green4Solutions zal binnen 15 dagen na ontvangst van de klacht daarop reageren. Wanneer de verwerking van de klacht langere tijd vergt, zal Green4Solutions de consument daarover binnen 15 dagen na ontvangst van de klacht berichten met een indicatie van de tijd die de behandeling van de klacht in beslag zal gaan nemen.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht en bevoegdheid rechtbank

Op de overeenkomsten met Green4Solutions is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen boven de competentiegrens van de kantonrechter is uitsluitend de rechtbank te Rotterdam bevoegd.

Gorinchem, november 2022