Algemene voorwaarden bedrijven

Artikel 1 – Definities

Met Green4Solutions wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green4Solutions Projects BV, kamer van koophandelnummer 78009073, gevestigd te Gorinchem, aan de Edisonweg 30 (4207 HG). Green4Solutions adviseert en ondersteunt bij vragen over verduurzaming door middel van zonnepanelen en installeert zonne- energiesystemen.

Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze voorwaarden wordt de opdrachtgever gemakshalve met hij aangeduid, ongeacht de gender van de opdrachtgever.

Onder het werk wordt verstaan: het totaal van de tussen de opdrachtgever en Green4Solutions overeengekomen diensten en werkzaamheden en de door Green4Solutions aan de opdrachtgever geleverde goederen en/of materialen.

Onder zonne-energiesysteem wordt verstaan: alle onderdelen van het systeem die de opwekking van zonne-energie mogelijk maken, zoals zonnepanelen, omvormer, montagematerialen en overig materiaal.

Onder meer- en minderwerk wordt verstaan: de door de opdrachtgever gewenste uitbereiding van, dan wel vermindering van het overeengekomen werk, in die mate dat het kan leiden tot verhoging dan wel vermindering van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Green4Solutions en op de tussen een opdrachtgever en Green4Solutions gesloten overeenkomst betreffende het verrichten van diensten, het geven van advies of het uitvoeren van werk.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of condities, hoe dan ook genaamd, van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Uitsluitend onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van kracht wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden worden aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld voor het sluiten van de overeenkomst. Zij zijn te allen tijde voor de opdrachtgever in te zien en worden vermeld op de website van Green4Solutions. Deze algemene voorwaarden zijn dan ook te allen tijde door de opdrachtgever te raadplegen. Door het sluiten van een overeenkomst gaat de opdrachtgever ook akkoord met onderhavige daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden van Green4Solutions.

 

Artikel 3 – Het aanbod / de offerte

Het aanbod van Green4Solutions tot het verrichten van diensten, het geven van advies of het uitvoeren van werk is vrijblijvend.

Het aanbod omvat een omschrijving van de te leveren materialen, de uit te voeren werkzaamheden, de beoogde bestemming van het werk, de afmeting van het werk en de normale werktijden.

Het aanbod van Green4Solutions is gebaseerd op gegevens van de opdrachtgever en/of een inspectie vanwege Green4Solutions. Indien de gegevens van de opdrachtgever niet juist zijn of indien de situatie na de inspectie is gewijzigd, is het aanbod niet geldig en kan hier geen beroep op worden gedaan.

De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door Green4Solutions of in haar opdracht zijn gemaakt, blijven eigendom van Green4Solutions. Zij mogen niet zonder haar toestemming aan derden ter hand worden gesteld, gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd of benut worden. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van Green4Solutions, door de opdrachtgever aan haar geretourneerd te worden. Indien de opdrachtgever het aanbod niet accepteert, mag Green4Solutions de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod in rekening brengen.

Alleen wanneer dit expliciet is overeengekomen gaan de tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen over op de opdrachtgever. De opdrachtgever is in dat geval te allen tijde een vergoeding aan Green4Solutions verschuldigd.

De opdrachtgever staat er voor in dat hij eigenaar van de onroerende zaak is, waarop het zonne-energiesysteem moet worden geïnstalleerd, althans dat hij in opdracht van de eigenaar van de onroerende zaak, daartoe behoorlijk gevolmachtigd, optreedt.

De opdrachtgever is er mee bekend en er zich van bewust dat een inspectie van het dak op geschiktheid voor het installeren van zonnepanelen dient plaats te vinden, alsmede dat er mogelijk een bouwvergunning vereist is.

De opdrachtgever staat er voor in dat de constructie van het dak en/of het onroerend goed waarop het werk moet worden verricht en waarop het zonne-energiesysteem dient te worden aangebracht sterk genoeg is om het werk te kunnen dragen, in verband met mogelijk instortingsgevaar.

Indien het dak niet geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en/of geen bouwvergunning wordt verkregen mag Green4Solutions de kosten welke gemoeid zijn met de inspectie en het doen van het aanbod in rekening brengen. De beoordeling of het dak al dan niet geschikt is geschiedt door Green4Solutions.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De aanvaarding gebeurt waar mogelijk langs schriftelijke weg, al dan niet per e-mail. In geval van aanvaarding per e-mail door de opdrachtgever bevestigt Green4Solutions de ontvangst van de opdracht aan de opdrachtgever schriftelijk, doorgaans per e-mail. Indien de opdrachtgever het aanbod mondeling aanvaardt, bevestigt Green4Solutions de opdracht eveneens schriftelijk, doorgaans per e-mail. Met deze schriftelijke bevestiging is de overeenkomst tot stand gekomen.

 

Artikel 5 – Prijs en prijswijzigingen

De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW. Green4Solutions heeft het recht de prijs voor het werk of haar dienstverlening aan te passen, indien na het sluiten van de overeenkomst door omstandigheden buiten Green4Solutions om de kosten worden verhoogd. Indien de overeengekomen prijs is gebaseerd op door de opdrachtgever verschafte gegevens, welke achteraf niet juist blijken te zijn, heeft Green4Solutions eveneens het recht om de prijs te verhogen.

Green4Solutions zal de prijsaanpassing zo spoedig mogelijk bekend maken aan de opdrachtgever. Prijsaanpassing op basis van kostenverhogende omstandigheden, buiten Green4Solutions om of ten gevolge van onjuiste gegevens, kan nimmer aanleiding zijn voor een ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 6 – Levering en uitvoering

Green4Solutions zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij de beoordeling van aanvragen van haar producten en de aanvragen voor het verlenen van diensten. Indien de bestelling van een product niet mogelijk is, of wanneer de dienst niet geleverd kan worden zal Green4Solutions de opdrachtgever hierover informeren en indien mogelijk adviseren.

Green4Solutions zal het uit te voeren werk verrichtten binnen de in het aanbod vermelde normale werktijden die gelden voor Green4Solutions, tenzij anders is overeengekomen. Green4Solutions neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen indien deze zijn benodigd.

Green4Solutions verstrekt de opdrachtgever duidelijke informatie over het lossen van de materialen. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is en de materialen naast het daartoe ingezette voertuig kunnen worden gelost.

De opdrachtgever zorgt er voor dat Green4Solutions het werk in schone, veilige en gezonde omstandigheden kan uitvoeren. De opdrachtgever zal tijdens de uitvoering van het werk door Green4Solutions geen werkzaamheden verrichten die brand- en/of valgevaar voor Green4Solutions opleveren. Opdrachtgever staat ervoor in dat de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd asbest vrij is.

Eventuele gebreken aan de te bewerken zaak, de ondergrond waarop gewerkt moet worden of gevaren op de plaats van uitvoering die bij de opdrachtgever bekend zijn of althans bekend behoren te zijn, dienen direct aan Green4Solutions, voor de uitvoering van het werk, te worden gemeld. Green4Solutions mag haar werkzaamheden staken indien een gebrek of onveiligheid vermoed wordt. Green4Solutions is gerechtigd om eerst een onderzoek in te stellen alvorens het werk verder uit te voeren. De schade welke Green4Solutions lijdt ten gevolge van vertraging in de uitvoering of de aanvang van het werk komt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Indien de werkzaamheden plaatsvinden op een bouwplaats, dan zorgt de opdrachtgever er voor dat alle voorzieningen noodzakelijk voor het veilig werken aanwezig zijn en in alle opzichten wordt voldaan aan de geldende wettelijke voorschriften.

De opdrachtgever draagt zorg voor de aanwezigheid en levering van elektriciteit, gas en water, benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden. De kosten welke hieraan verbonden zijn komen voor rekening van de opdrachtgever.

Green4Solutions zal de aan haar gegeven opdrachten met bekwame spoed uitvoeren. Zij spreekt daartoe levertijden af met de opdrachtgever, die echter als richtlijn dienen te gelden. Indien de bestelling vertraging ondervindt of wanneer de opdracht en of het werk niet, dan wel gedeeltelijk niet, kan worden uitgevoerd, dan zal Green4Solutions dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever laten weten.

De opdrachtgever draagt er voor zorg dat Green4Solutions op het overeengekomen tijdstip een aanvang kan nemen met het werk en dat werk zonder vertraging kan worden voortgezet. Voorzover de aanvang of de voortgang van het werk dient te worden uitgesteld, door omstandigheden welke de opdrachtgever betreffen, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade welke Green4Solutions dientengevolge lijdt. Onder omstandigheden welke de opdrachtgever betreffen worden onder meer (en derhalve niet uitsluitend) verstaan: onjuist verstrekte informatie (al dan niet door de opdrachtgever), onjuistheden in verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken, uitvoeringsvoorschriften en/of het ontbreken van de benodigde vergunningen, ondeugdelijke constructies en/of gebreken aan de onroerende zaak waaraan het werk wordt verricht.

De opdrachtgever stelt Green4Solutions zo spoedig mogelijk in kennis van onvoorziene omstandigheden welke van invloed zijn op de uitvoering van het werk en/of de verstrekte opdracht.

Onvoorziene omstandigheden zijdens de opdrachtgever kunnen niet leiden tot minder werk.

Indien Green4Solutions geconfronteerd wordt met onvoorziene omstandigheden, welke onmiddellijk handelen vereisen, dan staat het Green4Solutions vrij deze werkzaamheden voor rekening en risico van de opdrachtgever uit te voeren en de hieraan verbonden kosten als meerwerk in rekening te brengen.

Vertragingen ten gevolge van omstandigheden waarop Green4Solutions geen invloed heeft, kunnen nimmer aanleiding geven voor een ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtgever is er mee bekend dat de weersomstandigheden van invloed zijn op de leveringstermijn, aangezien bij slecht weer niet veilig kan worden gewerkt.

Bij opzegging van de overeenkomst voor voltooiing van het werk zijdens de opdrachtgever is de opdrachtgever de overeengekomen prijs verschuldigd, zonder dat hij aanspraak kan maken op vermindering van de prijs wegens besparingen van Green4Solutions.

De opdrachtgever verschaft Green4Solutions desgewenst de mogelijkheid om haar materialen gedurende het werk op te slaan. Het beheer geschiedt geheel voor rekening en risico van de opdrachtnemer. Voor eventuele schade en/of vermissing is de opdrachtgever aansprakelijk.

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

Green4Solutions behoudt zich het eigendom voor van alle aan de opdrachtgever geleverde goederen en materialen, totdat de prijs voor het werk inclusief het meerwerk geheel is voldaan, waaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om geleverde goederen en/of materialen te verpanden en/of aan derden ter beschikking te stellen, zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is.

Indien de opdrachtgever niet tijdig voor betaling van de werkzaamheden en de geleverde goederen en/of materialen heeft zorggedragen, dan staat het Green4Solutions vrij een beroep te doen op het eigendomsvoorbehoud en de zaken welke haar toebehoren terug te (doen) halen van de plaats waar deze zich bevinden. De opdrachtgever geeft hierbij onherroepelijk toestemming aan Green4Solutions om de aan haar in eigendom toebehorende goederen en/of materialen op te halen en verleent toestemming om, indien daartoe noodzakelijk, het onroerend goed te betreden.

 

Artikel 8 – Oplevering

Wanneer partijen een vaste datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op deze datum opgeleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd. Het werk is opgeleverd wanneer Green4Solutions aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard door middel van ondertekening van de opleveringslijst.

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: hetzij wanneer uiterlijk 8 werkdagen zijn verstreken nadat de opdrachtgever van Green4Solutions de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is, tenzij de opdrachtgever binnen die periode het werk gemotiveerd afkeurt; hetzij wanneer de opdrachtgever het zonne-energiesysteem in gebruik neemt, tenzij het aan de ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na het tijdstip waarop Green4Solutions de opdrachtgever heeft laten weten dat het werk is voltooid, in de gelegenheid stelt om het werk gezamenlijk op te nemen, dan kan Green4Solutions bij de aangetekend schrijven de opdrachtgever verzoeken om binnen 15 dagen alsnog zijn medewerking te verlenen aan het opnemen van het werk. Blijft deze medewerking alsdan alsnog uit, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd.

Kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring van het werk.

 

Artikel 9 – Zekerheid

Green4Solutions kan te allen tijde van de opdrachtgever zekerheid verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Green4Solutions kan deze zekerheid verlangen in de vorm van een bankgarantie. Indien en zo lang de opdrachtgever geen zekerheid stelt is Green4Solutions gerechtigd de uitvoering van het werk op te schorten. Green4Solutions is niet aansprakelijk voor de schade welke de opdrachtgever lijdt ten gevolge van de vertraging en/of niet uitvoeren van het werk, door het niet verstrekken van zekerheid.

 

Artikel 10 – Garantie/Conformiteit

Green4Solutions is gerechtigd om af te wijken van de specificaties van het te leveren zonne-energiesysteem zoals overeengekomen indien de technische ontwikkelingen dit vereisen, mits Green4Solutions een gelijkwaardig, dan wel nieuwere versie van het overeengekomen systeem levert. Kleine afwijkingen van de specificaties leveren geen grond op tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Na oplevering van het werk vangt de garantietermijn op de geleverde materialen aan. Alleen gebreken welke zich gedurende deze garantie periode voordoen, behoeven door Green4Solutions kosteloos hersteld te worden. Gebreken die zich na deze periode voordoen vallen niet onder deze garantie en behoeven niet door Green4Solutions kosteloos te worden hersteld. Green4Solutions staat er voor in dat het werk die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik conform de in het aanbod genoemde beoogde bestemming, nodig zijn. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont, dient de opdrachtgever Green4Solutions dat binnen 30 dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs kon ontdekken, schriftelijk, te melden. Gebreken die onder deze garantie vallen, zullen binnen een redelijke termijn na de melding kosteloos door Green4Solutions worden verholpen. Buiten de garantie vallen gebreken waarvan Green4Solutions aantoont dat deze haar niet kunnen worden toegerekend en/of gebreken die het gevolg zijn van gebreken aan de ondergrond en/of constructie van het onroerend goed, of onvoldoende draagkracht van de ondergrond of constructie en/ of gebreken die het gevolg zijn van het feit dat het werk niet gebruikt is conform en/of gebreken die het gevolg zijn van het feit dat het werk niet gebruikt is conform de in het aanbod genoemde beoogde bestemming van het werk en/of indien gedurende de garantietermijn door een derde en/of de opdrachtgever werkzaamheden zijn verricht aan het zonne-energiesysteem. De garantie vervalt ook indien de fabrikant die het zonne-energiesysteem of onderdelen daarvan heeft geleverd in staat van faillissement geraakt. De garantie geldt evenmin als een gebrek of defect ontstaat door externe factoren zoals, maar niet uitsluitend: brand, kortsluiting, waterschade, blikseminslag, gebreken aan de reeds aanwezige elektrische installatie of meterkast, vandalisme, diefstal, schade door dieren en stormschade.

De opdrachtgever moet Green4Solutions bij gebreken in de gelegenheid stellen om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen. Zolang Green4Solutions hiertoe niet in redelijkheid in de gelegenheid is gesteld is zij niet in gebreke.

De garantieverplichtingen van Green4Solutions worden opgeschort, zolang niet volledig alle verplichtingen uit de overeenkomst zijn nagekomen door de opdrachtgever. Pas na volledige betaling van openstaande facturen, verbeurde rente en buitengerechtelijke kosten kan aanspraak worden gemaakt op de garantie. De garantietermijn gaat direct in, na de oplevering van het werk, of op het tijdstip waarop de oplevering geacht moet worden te hebben plaatsgevonden.

De opdrachtgever dient Green4Solutions op straffe van verval van aanspraken op enige garantie van een geconstateerd gebrek in kennis te stellen, binnen een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek is ontdekt, althans binnen een termijn van 30 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs bekend had behoren te zijn.

Gebreken tijdens de garantietermijn brengen geen verlenging van de garantietermijn met zich mee.

Indien voor het achterhalen van de oorzaak van een gebrek onderzoek moet plaatsvinden is Green4Solutions gerechtigd om de hiermee verband houdende onderzoekskosten in rekening te brengen.

 

Art. 11 – Aansprakelijkheidsbeperking

Green4Solutions is tegenover de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Green4Solutions of aan personen in haar dienst, dan wel aan personen die door haar zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de opdrachtgever zijn opgedragen, toe te rekenen is of voor haar risico komt, waarbij de aansprakelijkheid beperkt is tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag, te weten het bedrag dat in totaal voor de werkzaamheden en/of levering is overeengekomen, of indien dit factuurbedrag hoger is dan het vanwege Green4Solutions verzekerde bedrag, het bedrag dat deze verzekering in het desbetreffende geval uitkeert.

Green4Solutions wijst op de gevaren van het betreden van daken bij controle van het werk. Zij waarschuwt voor het zelf betreden van het dak, gezien het gevaar voor persoonlijk letsel. Zij is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel dan wel schade anderszins. Green4Solutions is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor overige schade, door welke oorzaak dan ook. Green4Solutions is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade. Green4Solutions is niet aansprakelijk voor schade aan het onroerend goed of anderszins ten gevolge van het feit dat de constructie of ondergrond onvoldoende sterk is voor het aangebrachte werk.

De adviezen van Green4Solutions met betrekking tot verduurzaming en de daarmee verband houdende overheidssubsidies zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vanuit haar expertise gegeven, doch op Green4Solutions rust terzake slechts een inspanningsverplichting. Green4Solutions is niet aansprakelijk voor zover zij aan haar inspanningsverplichting, alle omstandigheden in aanmerking nemende, heeft voldaan. Green4Solutions is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een lagere opbrengst van zonne-energie dan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was voorzien. Green4Solutions is ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen van regelingen van overheidswege waardoor de aanschaf van het werk minder rendabel is dan voorzien. Green4Solutions is niet aansprakelijk voor het verlies aan zonne-energie ten gevolge van een gebrek aan het werk.

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot de dekking welke de verzekering biedt en de bedragen die in het desbetreffende geval worden uitgekeerd.

Green4Solutions is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolg schade en/of schade ten gevolge van vertragingen in de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van overmacht en/of onvoorziene omstandigheden in de ruimste zin des woords. Stakingen en verhinderingen, ook die aan de zijde van de leveranciers en/of ingeschakelde derden, zoals door ziekte of overige persoonlijke omstandigheden van Green4Solutions worden hier onder meer (en derhalve niet uitsluitend) ook onder verstaan.

 

Artikel 12 – Betaling

De betalingstermijn voor alle werkzaamheden en diensten van Green4Solutions bedraagt 14 dagen na ontvangst van de factuur. Indien geen betaling binnen deze termijn plaats vindt zal Green4Solutions de opdrachtgever aanmanen. Indien na haar aanmaning, binnen 15 dagen nog altijd geen betaling volgt is Green4Solutions gerechtigd om de wettelijke rente voor handelstransacties in rekening te brengen, alsmede aanmaningskosten en alle in redelijkheid te maken kosten om tot betaling van haar factuur te geraken. Onder redelijke kosten wordt in ieder geval verstaan 15% van de openstaande vordering. Over deze kosten is de opdrachtgever eveneens de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd.

 

Artikel 13 – Klachten en geschillen

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen één maand nadat deze bekend zijn geworden of bekend hadden behoren te zijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Green4Solutions. Op een klacht welke later dan binnen voornoemde termijn wordt ontvangen behoeft Green4Solutions niet te reageren.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegdheid rechtbank

Op de overeenkomsten met Green4Solutions is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is uitsluitend de rechtbank te Rotterdam bevoegd.

Gorinchem, september 2022